Soukromá speciální mateřská škola HABIBI - DĚTI A MY

a Poradenské centrum péče o dítě - 4C

Nejdříve je nutné vysvětlit název našeho zařízení. Habibi znamená ve svahilštině  oslovení pro všechny děti - miláčci – zlatíčka. Pro naše děti krásné zvučné a milé slovo.

Jsme malé zařízení, kam dochází děti od 3 do 6 (7) let v celkovém počtu 8 - 10 dětí.

Základem našeho programu je výchovně vzdělávací program pro děti se speciálně vzdělávacími potřebami - poruchy autistického spektra, poruchy pozornosti se zaměřením na logopedickou a pohybovou činnost. Denně logopedická průprava, jedenkrát až dvakrát v týdnu tělocvična, jednou týdně plavání a další dny ostatní výchovně vzdělávací aktivity (matematické představy, hudební, literární, výtvarná, pracovní činnost, grafomotorika, intenzivní příprava do školy - rámcový vzdělávací program). Jednou týdně probíhají lekce Metody dobrého startu - pod vedením psychologa a logopeda.

Základem je individuální výchova.

Jednou z nejdůležitějších výchovně vzdělávacích činností je utváření osobnosti dítěte. Velmi dbáme na individualitu a rozvoj jedinečnosti. Ruku v ruce s vývojem osobnosti jde také výchova s jasnými pravidly a důsledností. Každé dítě musí mít možnost poznat, kde jsou hranice, které by nemělo překročit. Učí se nést odpovědnost za své jednání, učí se být pozorné, učí se řízené činnosti. Učí se rozeznávat špatné od dobrého, učí se vlastnímu úsudku, učí se ptát, učí se nesouhlasit A UČÍ SE MÍT VLASTNÍ NÁZOR. Učení je hrou a motivací.

Děti, které vyrůstají v prostředí s jasným řádem s danými pravidly, mají jistotu v prostředí a vyrůstají z nich vyspělé osobnosti. Proto je velmi důležitá spolupráce s rodinou. Zde musíme upozornit na nutnost oboustranné snahy o sjednocení výchovného procesu v našem zařízení a v rodině.

Rodičům poskytujeme výchovně poradenskou činnost, která má za cíl jim pomoci v otázkách výchovných, vzdělávacích i osobních (spolupráce s psychologem). Tato činnost je otevřena i rodičům, jejichž děti nenavštěvují naše zařízení. Pomáháme i se zařazením dětí do vhodné školy.

Naší snahou je pomoci rodičům si vlastní dítě užívat s radostí a soustavně. Osobnost dítěte se vyvíjí do 7 let věku, a to je doba, ve které nás dítě nejvíce potřebuje.

Výchova není složitá. Výchova je příklad a láska, nic víc. Pak budeme mít doma HABIBI.

 

                                                  Poslechněte si "Znělku Habibi!"-Kliknout

DSC_0524.JPG

 

ŠKOLNÍ ŘÁD

Ředitelka mateřské školy, Praha 2, Jaromírova 158/54 v souladu s § 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „Školský zákon“) vydává tento Školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy podle konkrétních podmínek stanovených v Mateřské škole Habibi děti a my, Praha 2, Jaromírova 158/54.

 Základní právní podklady :

 ~  Zákon  č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělává

    (Školský zákon), v platném znění a ve znění pozdějších předpisů

~  Vyhláška č. 43/2006 Sb., kterou se mění vyhláška MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání,

     v platném znění a ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

     a dětí, žáků a studentů nadaných, v platném znění a ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění a ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 410/2005 Sb.,o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro

     výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.

 Obsah Školního řádu :

1)         Údaje o zařízení……………………………………………………str. 2

2)         Přijímací řízení…………………………………………………….str. 2

3)         Ukončení docházky………………………………………………..str. 3

4)         Školní vzdělávací program, spolupráce s rodinou………………str. 3

5)         Provoz MŠ…………………………………………………………str.4

6)         Podmínky ochrany zdraví a bezpečnosti dětí…………………... str. 5

7)         Stravování………………………………………………………….str. 6

8)         Platby v mateřské škole…………………………………………...str. 6

9)         Ochrana majetku………………………………………………….str. 6

10)     Práva a povinnosti rodičů a dětí………………………………….str. 7

11)     Závěrečná ustanovení……………………………………………..str. 7

 Údaje o zařízení

    Název : Soukromá sportovní mateřská škola Habibi-děti a my, Praha 2, Jaromírova 158/154         

    Sídlo : Praha 2, Jaromírova 158/154, 128 00, IČO : 24229946

              

    Zřizovatel : Habibi s.r.o., Jaromírova 158/54, Praha 2, 128 00

    Právní forma : s.r.o. 

    Kapacita : 8-10 dětí – 1 třída

    Statutární zástupce : ředitel školy: Ivana Kriglová, Ing.Vladimír Krigl

    Ředitelka MŠ: Ivana Kriglová

    Tel : 776593164, E-mail: habibi-deti@email.cz

    Stránky : www.habibi-detiamy.cz

    2.Přijímací řízení

      2.1.Věk dětí

Mateřská škola zajišťuje předškolní vzdělávání pro děti zpravidla ve věku od tří do šesti (sedmi )let.

 2.2.Zápis

Rodiče přihlašují své dítě k docházce do MŠ pro následující školní rok formou zápisu v termínu, který probíhá celoročně.

Rodiče se dostaví po dohodnutém termínu spolu s dítětem. Převezmou „žádost o přijetí dítěte“ a řádně vyplněnou přihlášku, pak v co nejkratším termínu přinesou zpět. V den nástupu do MŠ jsou mimo jiné seznámeni s předloženým Školním řádem, seznámení potvrdí svým podpisem.

Děti mohou být přijímány i během školního roku, pokud to povoluje kapacita školy, a to pouze na uvolněné místo.

2.3.Adaptace

Všechny děti mají k dispozici individuální zkušební pobyt v MŠ (nejvýše 3 měsíce) až do doby jejich úplné adaptace – k tomu napomáhá spolupráce s našimi pedagogy.

 2.4.Rozhodnutí

Ředitelka školy rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ dle § 34 Školského zákona do naplnění kapacity podle daných kritérií. Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ k předškolnímu vzdělávání je vydáno rodičům osobně ve stanoveném termínu do 30 dnů od nástupu dítěte do MŠ.

 2.5. OPŠD/odklad povinné školní docházky/

 Žádá-li zákonný zástupce o OPŠD, činí tak u vedení ZŠ (nutná písemná žádost a vyjádření pediatra, odborného lékaře či speciálně - pedagogické poradny). Na základě doložených skutečností ředitelství ZŠ rozhoduje o OPŠD. Kopii rozhodnutí musí zákonný zástupce odevzdat MŠ jako důkaz povolení.

  3. Ukončení docházky do MŠ :

Ředitelka MŠ může podle § 25 odst. 1. písm.b.Školského zákona ukončit docházku dítěte, jestliže :

                a) zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz a školní řád MŠ

                b) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu.

 4. Školní vzdělávací program, spolupráce s rodinou :

4.1.Školní vzdělávací program :

Podporuje zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dětí, vytváří podmínky pro jejich individuálníosobnostní rozvoj a předpoklady k pozdějšímu vzdělávání (viz. Školský zákon).

Hlavní cíle předškolního vzdělávání (dle povinného Rámcového vzdělávacího programu) :

             a) Rozvíjení dítěte , jeho učení a poznání

             b) Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost   

             c) Získání osobní samostatnosti a schopnost projevovat se i jako samostatná osobnost

                 působící  na své okolí.

Náš školní vzdělávací program„Chce-li být člověk přirozený a svobodný, musí vidět vlastníma očima, cítit svým srdcem a řídit se vlastním rozumem“ je zaměřen na:

              - jedinečnost každého dítěte, utváření silné osobnosti –„ vím co dělám …“

               - esteticko -citovou tvořivost - „…co spolu děláme…“

               - rozvíjení osobnosti s komunikativními dovednostmi-„..povídejme si o tom…“

               -  spolupráci s rodinou při nápravě řeči - „…i Ty, mami, tati,…“

Školní vzdělávací program je veřejný dokument a je trvale k nahlédnutí v ředitelně MŠ.

4.2.Spolupráce s rodinou 

Cílem naší spolupráce je prohlubovat vzájemné výchovné působení rodiny a MŠ. Rodiče mohou s učitelkami hovořit o společném postupu při výchově svého dítěte. Pro rodiče jsme otevřená MŠ  po celou dobu svého provozu, po předchozí dohodě je možno kdykoliv se dostavit na návštěvu, zapojit se do hry a činnosti dítěte, účastnit se různých programů.

Rodiče mohou konzultovat s učitelkami veškeré připomínky k práci školy, navrhovat náměty na akce MŠ.

O všech akcích MŠ jsou zákonní zástupci včas a dostatečně informováni (nástěnky, schůzky, společná posezení, rozhovory, internet, apod.).

Pro vzájemnou koordinaci a úspěšnost našeho společného výchovného působení je důležité, aby byly učitelky informovány o každé změně týkající se dítěte, jeho zdravotního, psychického stavu (individuální zvláštnosti a potřeby dítěte), důležité jsou též změny telefonních čísel, kontaktů, adresy bydliště  a jiné.

 

Provádíme odbornou pomoc, spolupráce s klinickou logopedkou a psycholožkou pedagogicko-psychologickou poradny.

Pořádáme společné akce (vánoce, velikonoce,…).

      5. Provoz MŠ :

5.1. Provozní doba

Provoz MŠ je celodenní od 7.30 do 17,00 hodin. Příchod je možný do 8,30 hodin. Pozdější příchod je možný na základě ústní dohody zákonných zástupců učitelkou. Zákonný zástupce je povinen předávat a vyzvedávat dítě osobně, pokud těmito úkony pověří jinou osobu, musí tuto skutečnost potvrdit písemně předem učitelce MŠ  (Vyplnit kolonku v přihlášce.)

 5.2.Školní rok

Školní rok začíná 1. 9. 2016 a končí 30. 6. 2016. Provoz MŠ je přerušen v měsících červenec a srpen. Dítě, je zproštěno na toto období úplaty za předškolní vzdělávání.

 5.3.Po ukončení provozu (17.00 hod.)

Zůstane-li dítě po provozní době v MŠ je mu účtována suma za každou započatou hodinu 150,- Kč.

 5.4.Vyzvedávání dětí

Vyzvedávání dětí po obědě doporučujeme od 12.30 do 13.00 hod., po odpolední relaxaci od 15.00 hod.do konce provozu MŠ, nedohodne-li se individuálně jinak.

 5.5.Omluvy dětí

Omluvy dětí probíhají ústně či telefonicky, stravu je nutno omluvit nejpozději do 8,00. hod. dne nepřítomnosti.

5.6.Zákazy

V celém areálu MŠ platí zákaz kouření, vstupu osobám pod vlivem alkoholu, či jiných omamných látek.

Procházet třídy a ostatní prostory bez vědomí učitelek.

5.7.Režim dne

Režim dne je dostatečně flexibilní, je uzpůsoben věku dětí, jejich činnostem a zájmům. Může být učitelkami upravován dle individuální situace (divadelní představení, výlet, akce pro děti a rodiče, apod.)

6. Podmínky ochrany zdraví a bezpečnosti dětí (§ 29 Školského zákona) :

6.1.Bezpečnost dětí

~  Z důvodů zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí má MŠ povinnost poučit dítě o vhodném chování v prostředí MŠ i na akcích mimo ni (řídíme se pravidly bezpečného chování, která jsou dětem stále vštěpovány). Jestliže se i přesto chová dítě tak, že ohrožuje zdraví své, spolužáků a jiných osob, má škola právo omezit účast dítěte na společných školních akcích (hry, výlety a pod...).

-         všichni pedagogičtí pracovníci a provozní zaměstnanci mají povinnost dbát na bezpečí všech dětí v MŠ.

-         Je povinností rodiče při příchodu do MŠ dítě předat učitelce(v žádném případě poslat do třídy, aniž by učitelka rodiče spatřila)-sdělením učitelky zákonnému zástupci „ přebírám dítě“ MŠ nese za dítě odpovědnost. To samé nastává v případě vyzvedávání, kdy učitelka sdělením „předávám dítě“ ukončuje zodpovědnost MŠ. (Rodič také dává příklad dítěti, že se s učitelkou pozdraví.)

~ Při společných akcích s rodiči a po ukončení oficiálního programu zodpovídají za bezpečnost svých dětí zákonní zástupci. Rovněž z bezpečnostních důvodů si škola vymiňuje právo ve výjimečných případech omezit pobyt pověřené osoby, která přivádí a vyzvedává dítě, v prostorách MŠ v průběhu dne na nezbytně nutnou dobu. Přítomnost dalších osob je možná pouze po předchozí dohodě se zástupcem školky.

 ~ MŠ vede evidence úrazů dětí, k nimž došlo při vzdělávání a činnostech s ním spojených, vyhotovuje záznamy o úrazech a řídí se vyhláškou č. 64/2005Sb.,o evidenci úrazů dětí, žáků, studentů.

 ~ Z bezpečnostních i hygienických důvodů není přípustný vstup a pobyt psů a jiných domácích zvířat v prostorách MŠ.

 6.2 Zdraví dětí

~  Do MŠ  lze přivést pouze dítě zdravé, které nejeví příznaky onemocnění, či infekce (kašel, rýma, průjem, zvracení, teplota,..).Totéž se vztahuje na děti po úrazu (zlomenina,..). Při opětovném nástupu dítěte do MŠ si může učitelka vyžádat potvrzení od ošetřujícího lékaře prostřednictvím zákonného zástupce.

~ Vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může učitelka i v případě podezření, že dítě není zdrávo, vyžadovat potvrzení od lékaře, že dítě je způsobilé ke vzdělávání.

~ Výskyt každého infekčního onemocnění v rodině je zákonný zástupce povinen neprodleně ohlásit MŠ (neštovice, žloutenka, mononukleóza,..).

~ Při náhlém onemocnění dítěte jsou rodiče ihned telefonicky informováni a jsou povinni si dítě co nejdříve vyzvednout z MŠ.

~ Dítě je přiměřeně svému věku z domova připraveno na samostatné zvládání základních hygienických návyků a dodržování osobní hygieny (mytí rukou, čištění nosu, samostatnost na WC.). Škola pak zodpovídá za dodržování hygienických zásad, za mikroklimatické podmínky (osvětlení, větrání,…). Tomu učitelky přizpůsobují oblečení dětí. Dbají na dodržování pitného režimu dětí, denní pobyt venku uzpůsobují klimatickým podmínkám, nutné oblečení i do deště.

~ V průběhu předškolního vzdělávání mají rodiče povinnost hlásit každou změnu zdravotního stavu dítěte s ohledem na celodenní pobyt dítěte v kolektivu.

 7. Stravování dětí :

~ Pobyt dítěte v MŠ je podmíněn celodenním stravováním.

~ Za organizaci vlastního stravování, dozoru nad dětmi a utužováním potřebných návyků, které si děti přinášejí z domova, odpovídají učitelky. Je důležitá vzájemná spolupráce s rodinou. Starší děti a děti, které zvládají sebe obsluhu dobře, používají při jídle příbory.  

~ Příprava stravy se provádí v AV GASTRO - Vokřál. Záležitosti týkající se stravování dětí vyřizuje vedoucí AV Gastro a ředitelka MŠ.

~ Přihlašování a odhlašování obědů se provádí nejpozději v daný den do 8.00 hodin v MŠ.

~ Nastane-li situace, kdy si zákonní zástupci vyzvednou dítě po obědě, odnesou si odpolední svačinu hygienicky zabalenou.

 8. Platby v mateřské škole :

8.1.Úplata za předškolní vzdělávání

- Platí se hotově do každého 3.dne v daném měsíci v ředitelce MŠ.            

8.2. Platby za stravování dítěte

~  Stravné se řídí vyhláškou č.107/2005Sb.,o školním stravování. Rodiče platí hotově zálohově vždy do každého 3.dne měsíce v ředitelce MŠ. Odhlášené obědy jsou odpočítané následující měsíc.

 ~ Cena se skládá z nákladů dopolední přesnídávky, oběda, odpolední svačinky a pitného režimu.

 9. Ochrana majetku :

~ Děti jsou učitelkami a ostatními zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy (hračky, didaktické pomůcky, vybavení aj.). V případě úmyslného poškozování bude tato záležitost projednána s rodiči dítěte.

 ~ Do MŠ nepatří cenné věci, větší obnosy peněz, předměty ohrožující bezpečnost dětí, čí jejich mravní výchovu.

 ~ Oblečení, obuv a osobní věci je povinnost podepsat, či označit značkou dítěte pro snadnější identifikaci při nálezu či ztrátě.

 10. Práva a povinnosti dětí a rodičů :

10.1. Práva a povinnosti dítěte :

~ Dítě má právo na vzdělávání a výchovu směřující k rozvoji všech jeho schopností a dovedností, na volný čas a hru, na stýkání se s jinými dětmi a lidmi.

~ Má právo užívat vlastní kulturu.

~ Má právo na emočně kladné prostředí a projevování lásky (má právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo na pozornost).

~ Má právo na zvláštní péči a výchovu v případě postižení či znevýhodnění vůči ostatním dětem.

~ Má právo na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.

~ Má právo být chráněno před jakoukoliv formou diskriminace, před fyzickým a psychickým násilím, zneužíváním, zanedbáváním výchovy a před vlivem sociálně patologických jevů.

~ Má právo na respektování jeho individuality, právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravováno na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem.

~ Děti jsou povinny řídit se pokyny učitelek a dalších oprávněných osob školy, respektovat práva ostatních dětí a dodržovat pravidla kulturního chování.

 10.2. Práva a povinnosti rodičů dětí :

~ Rodiče mají právo na diskrétnost a ochranu informací týkajících se jejich osobního a rodinného života.

~ Po dohodě s učitelkou mohou být rodiče přítomni výchovně vzdělávacím činnostem ve třídě.

~ Rodiče mají právo konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkami nebo ředitelkou školy (ředitelka školy je k dispozici zpravidla denně nebo dle předchozí dohody).

~ Rodiče mají právo průběžně během roku na informace u učitelek o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.

~ Rodiče mohou přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovně vzdělávacího procesu.

~ Mají právo předkládat připomínky k organizaci a provozu MŠ.

~ Jsou povinni odevzdat řádně vyplněnou přihlášku, během docházky dítěte ji v případě jakýchkoliv změn neprodleně aktualizovat.

Jsou povinni zajistit oblečení  pro dítě do MŠ dle pokynů učitelky – množství, druh, velikost

~  Zákonní zástupci mají právo podávat u ředitelky MŠ stížnosti, oznámení a podněty k práci MŠ, která je v zákonné lhůtě vyřídí.

 11.Závěrečná ustanovení :

~ Školní řád je zveřejněn na přístupném místě : nástěnka v šatně a v ředitelně školy.

~ Dodržování Školního řádu je závazné pro všechny pracovníky a návštěvníky MŠ, pro zákonné zástupce dětí i pro dodavatele zboží, či služeb.

~ Veškeré změny a dodatky tohoto Školního řádu musí být provedeny pouze písemnou formou.

Vypracovala: Ivana Kriglová, ředitelka MŠ

Na provozní poradě projednáno dne:  1.9. 2016

Účinnost dne : 1.9. 2016

 

 

 

l1ogo[1].jpg

Kontakty:

Jaromírova 158/54
128 00 Praha 2 - Nusle
tel.,/fax :222 564 552
e-mail:habibi-deti@email.cz

Nakladatelství

www.krigl.cz

STRADEA - Strašnická dětská agentura

Pod strašnickou vinicí 15, Praha 10, 100 00